Enkel kwaliteitsproducten
Persoonlijk en passend advies
Eigen monteurs
Drie eigen showrooms

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Willem Wierda B.V.: de besloten vennootschap Willem Wierda B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78476488, gevestigd te (8304 BH) Emmeloord aan de Ondernemersweg 7 met nevenvestiging te (8013 RL) Zwolle aan de Telfordstraat 49.

Werk(zaamheden): alle door Willem Wierda B.V. uit te voeren en overeengekomen werkzaamheden zoals opgenomen in de offerte, bestaande uit het onder meer maar niet beperkt tot: uitvoeren en vervaardigen van constructiewerken en delen daarvan, verkoop, levering en montage van tuinkamers, veranda’s, terrasoverkappingen, carports en schuttingen, het leveren van de hiervoor benodigde materialen en accessoires en het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden, tuinaanleg en bestrating.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die als wederpartij opdracht geeft aan Willem Wierda B.V. tot het opmaken van een offerte of het uitvoeren van werkzaamheden.

Het werk: het totaal aan werkzaamheden en te leveren zaken en/of materialen en werkzaamheden zoals tussen Willem Wierda B.V. en opdrachtgever vooraf overeengekomen tegen een vastgesteld totaalbedrag.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Willem Wierda B.V. en op iedere door Willem Wierda B.V. met opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden zoals hiervoor beschreven, inclusief de uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Afwijkende of aanvullende afspraken gelden slechts voor die betreffende overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1. Een aanbieding of offerte wordt door Willem Wierda B.V. schriftelijk en voorzien van een dagtekening geheel vrijblijvend uitgebracht. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld, dan geldt een termijn van 30 dagen. Na deze termijn kan op de inhoud van de aanbieding door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door medewerkers van Willem Wierda B.V. zijn niet bindend, tenzij door Willem Wierda B.V. schriftelijk bevestigd.

2.3. Geoffreerde prijzen zijn in Euro. De offerte vermeldt of de prijs in- of exclusief BTW is.

2.4. Willem Wierda B.V. kan het aanbod of de offerte herroepen tot tien dagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever. Kosten die door opdrachtgever gedurende die periode worden gemaakt, kunnen niet bij Willem Wierda B.V. in rekening worden gebracht.

2.5. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever voorafgaand aan het opstellen van de offerte aan Willem Wierda B.V. heeft verstrekt. Willem Wierda B.V. staat niet in voor onjuistheden in deze informatie.


Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte door de opdrachtgever.

3.2. In geval van mondelinge aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, wordt de overeenkomst voor Willem Wierda B.V. eerst na schriftelijke orderbevestiging door hem bindend.

3.3. De inhoud van de offerte en/of orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

3.4. Afwijkingen van gedane aanbiedingen of nadere voorwaarden, binden Willem Wierda B.V. slechts indien deze schriftelijk door Willem Wierda B.V. zijn bevestigd.

Artikel 4 – Levering en uitvoering van de overeenkomst, risico-overgang

4.1. Willem Wierda B.V. verplicht zich het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2. Voor zover voor de realisatie van het werk nodig is, heeft Willem Wierda B.V. het recht om (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren.

4.3. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Vanaf dit moment is het risico voor het werk overgegaan op de opdrachtgever. Het werk wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.

4.4. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Willem Wierda B.V. daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

4.5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze indicatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Willem Wierda B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Willem Wierda B.V. voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig kan beschikken over:

 1. de voor de uitvoering van de werkzaamheden en opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, onder meer vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.;
 2. informatie omtrent leidingen en kabels e.d. in de grond waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 3. het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 4. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 5. aansluitmogelijkheden voor energie en water;

5.2. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk/de werkzaamheden aan zichzelf heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering daarvan. Opdrachtgever stelt Willem Wierda B.V. van een eventuele vertraging onmiddellijk in kennis.

5.3. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden door Willem Wierda B.V. wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, is opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade en kosten van Willem Wierda B.V. te vergoeden.


Artikel 6 – Kosten, meer- en minderwerk

6.1. Het werk omvat alleen de op de offerte of orderbevestiging gespecificeerde werkzaamheden. Alle wijzigingen daarop die tot een hogere prijs leiden worden aangemerkt als meerwerk. Alle wijzigingen die tot een lagere prijs leiden, worden aangemerkt als minderwerk.

6.2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

6.3. Kosten voortvloeiend uit de verplichtingen van de opdrachtgever zoals vermeld in artikel 5.1. komen voor rekening van opdrachtgever.

6.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden de werkelijke kosten te vergoeden in het geval dat Willem Wierda B.V. wel was uitgenodigd tot het inmeten van een werk en het het doen van (constructie)tekenwerk, maar vervolgens geen opdracht is gegeven voor het verrichten van de werkzaamheden of het leveren van de goederen.

6.5. Willem Wierda B.V. is gerechtigd een tussentijdse prijswijziging door te berekenen ten gevolge van wijzigingen in de cao, alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten van overheidswege, belastingtarieven en invoerrechten daaronder begrepen.

6.6. Willem Wierda B.V. is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan Willem Wierda B.V. toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever. Hiervan doet Willem Wierde onverwijld mededeling aan opdrachtgever.

6.7. Van onvoorzienbare kosten is sprake indien de kosten bij de totstandkoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien en binnen drie maanden daarna zijn ontstaan.


Artikel 7 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1. De offerte en/of de orderbevestiging vermeldt of de overeengekomen prijs inééns of in termijnen wordt gefactureerd.

7.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum, op de plaats van de vestiging van Willem Wierda B.V., per mobiele pin of op een door Willem Wierda B.V. opgegeven bankrekeningnummer.

7.3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Wanneer betaling niet door Willem Wierda B.V. is ontvangen binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dit moment is opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties c.q. consumententransacties.

7.4. Vorderingen van Willem Wierda B.V. zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:

 1. overschrijding van een betalingstermijn;
 2. aanvraag of uitspraak van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of ondercuratelestelling van opdrachtgever;
 3. overlijden van opdrachtgever.

7.5. In geval van verzuim van opdrachtgever, is Willem Wierda B.V. gerechtigd de uit te voeren werkzaamheden conform de overeenkomst op te schorten totdat het verzuim is opgeheven en opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

7.6. Alle kosten die worden gemaakt ter inning van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.7. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Willem Wierda B.V., zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald.


Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1. Willem Wierda B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte of in het kader van de overeenkomst verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, tenzij anders overeengekomen, in eigendom van Willem Wierda B.V. en verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Willem Wierda B.V..

8.2. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een niet voor matiging vatbare en gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Willem Wierda B.V. om aanspraak te maken op schadevergoeding.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Willem Wierda B.V. kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen worden toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Willem Wierda B.V., zijn personeel of eventuele onderaannemers.

9.2. Willem Wierda B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en schade die ontstaan als gevolg van:

 1. a. overmacht, zoals omschreven in artikel 10;
 2. b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever.

9.3. Willem Wierda B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie, een en ander met inachtneming van de toegestane beperkingen van artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek in geval van consumentenkoop.

9.4. De aansprakelijkheid van Willem Wierda B.V. is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en wordt tevens begrensd door de hoogte van het door het door Willem Wierda B.V. verzekerde bedrag conform de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9.5. Eventuele aansprakelijkheid van Willem Wierda B.V. voor gebreken die betrekking hebben op geleverde zaken en/of materialen, is beperkt tot de voor de betreffende goederen overeengekomen prijs conform de offerte of orderbevestiging.

9.6. Opdrachtgever vrijwaart Willem Wierda B.V. voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Willem Wierda B.V. ten gevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 10 – Overmacht

10.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan aan Willem Wierda B.V. niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend bedoeld:

 1. weersomstandigheden waaronder de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zoals hevige neerslag en vorst, b. stormschade en andere natuurrampen;
 2. brand, storingen, ziekte en ongevallen in het bedrijf van Willem Wierda B.V.;
 3. belemmeringen door derden, belemmeringen in het verkeer of vervoer, belemmerende maatregelen van overheidswege;
 4. geheel of gedeeltelijke werkstaking, oproer, mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar;
 5. niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van Willem Wierda B.V..

10.3. Indien een situatie zoals beschreven in lid 2, langer dan 3 maanden duurt of dreigt te duren, is Willem Wierda B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het vergoeden van enige vorm van schade.


Artikel 11 – Klachten en garantie

11.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk/de werkzaamheden het resultaat grondig te inspecteren op gebreken en bij constateren daarvan Willem Wierda B.V. onverwijld schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen.

11.2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen of met betrekking tot de inhoud van de factuur, dienen uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk door Willem Wierda B.V. te zijn ontvangen. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is (op)geleverd alsook de factuur, in te stemmen.

11.3. De verplichting van opdrachtgever tot het voldoen van de factuur wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort, evenmin ontstaat er voor de opdrachtgever een bevoegdheid tot verrekening door het indienen van een klacht.

11.4. Tenzij anders overeengekomen, geldt op de overige door Willem Wierda B.V. tot stand gebrachte werken en producten een garantietermijn van 10 jaar. 11.5. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzigingen;
 • nalaten van gebruikelijk onderhoud, het niet betrachten van de normale zorg of onjuist uitgevoerd onderhoud ten aanzien van het werk.;
 • installatie, montage, aanpassing of reparatie door opdrachtgever zelf of door hem ingeschakelde derden.

11.6. Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen en -termijnen.

11.7. Willem Wierda B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames en aanspraken op garantie te controleren.


Artikel 12 – Beëindiging van de overeenkomst

12.1. In geval van overlijden van Willem Wierda B.V., dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming, nog vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel niet gehouden het overeengekomen werk te voltooien en zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, ongeacht of de onderneming op enigerlei wijze wordt voortgezet.

12.2. In geval van beëindiging als bedoeld in lid 1, is opdrachtgever gehouden tot voldoening van de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, of in geval van vrij- of regiewerk; vergoeding van het tot dan toe verrichte werk.


Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens

13.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Willem Wierda B.V. heeft hiertoe een privacyverklaring opgesteld die is te vinden op de website: https://www.willemwierda.nl/nl/privacy-verklaring/

13.2. Willem Wierda B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

13.3. De persoonsgegevens die door Willem Wierda B.V. worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en zijn beperkt tot naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel een bankrekeningnummer.

13.4. Willem Wierda B.V. treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.


Artikel 14 – Slotbepalingen, rechts- en forumkeuze

14.1. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

14.2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de inhoud van de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

14.3. Op de overeenkomst tussen Willem Wierda B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.4. Alle geschillen die voortvloeien uit een aanbieding van of overeenkomst met Willem Wierda B.V., zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

14.5. Iedere partij heeft het recht om geschillen, in plaats van aan de bevoegde Nederlandse rechter, voor te leggen aan een geschillencommissie of een raad van arbitrage, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is.